TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILIŞININ 100. YILINDA

‘MİLLİ EGEMENLİK VE TEMSİL’ ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

TBMM/ANKARA

 4-5-6 ARALIK

Bilindiği üzere 2020 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. Yılıdır. Türkiye’de milli egemenliğin kurumsallaşması süreci açısından çok önemli olan bu yıldönümü TBMM tarafından kapsamlı etkinliklere konu edinilecektir. Bu çerçevede planlanan önemli etkinliklerden bir tanesi de “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında ‘Milli Egemenlik ve Temsil” başlıklı uluslararası sempozyumudur.

Parlamentolar, egemenlik ve milli irade kavramları arasındaki ilişkiselliğin kendisini en somut şekilde açığa vurduğu ve tüm boyutlarıyla tecelli ettiği mekanlardır. Milli egemenliğin tecelligahı olan bu kurumlar, kadim insanlık tarihindeki uzun soluklu ve geniş kapsamlı siyasal ve toplumsal mücadelelerin sonucunda şekillenmiş; bireysel ve kolektif iradenin eşzamanlı olarak temsil edildiği mekanlar olarak evrensel bir nitelik kazanmıştır. Bu niteliği dolayısıyla, gerek varlığı gerekse tanımı bakımından küresel düzeyde onanmış bir olgusallığa tekabül eden parlamento kavramı; kendisine yüklenen rol ve işlevlerin taşıdığı ya da taşıması gereken standartları, içinde neşet ettiği yerel bağlamın tercih, öncelik ve ihtiyaçlarına göre belirleyen muhtelif yorumlara dayalı olarak çeşitli isimlerde ve biçimlerde tezahür edebilmektedir.

Modern demokrasilerin temel kurumlarından biri olan parlamento kavramının Türk siyasal geleneği bağlamında oldukça köklü ve zengin bir tarihsel arka plana istinat ettiği bilinmektedir.

Türk siyasi geleneğinde demokrasi ve siyasal temsil kültürü dünyadaki birçok ülkeden daha köklü olmak üzere yaklaşık iki yüz yıllık geçmişe sahiptir. 1860’lı yıllarda başlayan temsil ve meclis tartışmaları 1876 yılında anayasanın ilanı ile neticelenmiş, 1877 yılında ise Meclisi Mebusan adıyla ilk seçimli parlamento deneyimi yaşanmıştır. I. Dünya Savaşı ve akabinde İstanbul’un işgali sonrası kapanan meclis, bağımsızlık mücadelesini yürütmek üzere Büyük Millet Meclisi adıyla 23 Nisan 1920 tarihinde yeniden açılmıştır. Bu etkileyici demokrasi ve temsil tarihi içinde, TBMM çok ayrı bir değere sahiptir. Özellikle bağımsızlık mücadelesini yönetme ve kurucu meclis rollerini üstlenen, tam egemenlik, özgürlük ve yeni bir devlet kurma işlevlerini başarıyla bir araya getiren ve bu süreçte siyasal temsilin en güzel örneklerinden birini hayata geçiren TBMM, bu özelliklerine rağmen yeterince araştırılmamış bir kurumdur. TBMM’nin etkileyici tarihi, bilim insanlarının temsil, egemenlik, yasama ve siyasal sistemleri anlayabilmesi için önemli bir fırsat oluşturmaktadır.

Bir asırlık tarihi boyunca TBMM, Türk siyasal hayatının en önemli kurumu olmuş ve farklı dönemlerde demokrasinin kalesi olarak işlevlerini yürütmüştür. Bu bir asırlık dönem içinde, 4 farklı anayasa, çeşitli siyasal rejimler ve pek çok darbeyle karşılaşan TBMM, tüm zorluklara rağmen Türk siyasal hayatının vazgeçilmez bir kurumu olarak varlığını sürdürmüştür.

Bu etkileyici mirası anlamak ve kutlamak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu işbirliğinde 20-21 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında Milli Egemenlik ve Temsil” başlıklı bir uluslararası sempozyum düzenlenecektir.*  Sempozyum, siyaset bilimi, hukuk, uluslararası ilişkiler, iktisat, sosyoloji ve tarih gibi farklı disiplinlerden konunun önde gelen bilim insanlarını bir araya getirmeyi, farklı disiplinlerin bakış açıları ve farklı ülke tecrübelerinden hareketle, egemenlik ve temsil konusunda çağdaş gelişmeler ışığında yeni akademik yaklaşımların tartışıldığı akademik bir platform oluşturmayı ve konuyla ilgili yeni açılımları gündeme getirmeyi amaçlamaktadır.

Bu sempozyumun önemli amaçlarından birisi de yerli ve yabancı bilim insanlarını bir araya getirerek, TBMM’ni karşılaştırmalı parlamento çalışmalarının önemli odaklarından biri yapmaktır. Söz konusu sempozyum, farklı yaklaşımlar ve yöntemlerle çalışan bilim insanlarının üretken etkileşimler içine girmesini sağlayarak, temsil kavramını, batı-merkezli paradigmaların ötesine taşıyacak ve TBMM’yi ve genel olarak Türkiye’de temsil, egemenlik ve demokrasi kavramlarını merkeze alarak karşılaştırmalı parlamento çalışmalarına katkıda bulunma zemini oluşturacaktır. Bu bağlamda Sempozyum, milli egemenlik ve temsil konusunu doğrudan ilgilendiren küresel ve yerel düzeyde “demokrasi açığı” tartışmalarını konu ederek, bu alanda ülkemizdeki gelişmeleri bilimsel olarak ortaya koymayı hedeflemektedir.

Sempozyuma sunulacak bildirilerin seçiminde TBMM’nin yüz yıllık tarihine ışık tutacak çalışmalara da yer verilecektir. Özellikle, önemli bir çalışma alanı olarak TBMM’yi, temsil ve demokrasi kavramlarını daha iyi anlamamızı sağlayacak, gerek içerik ve gerekse yöntem olarak nitelikli çalışmaların sempozyuma dahil edilmesi temel hedeftir. Sempozyuma gönderilecek bildirilerin daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayınlanmamış olması gerekmektedir.

Aşağıda sempozyumda yer alması planlanan bazı başlıklar sunulmuştur. Bildiri konuları bu başlıklarla sınırlı değildir. Sempozyumun genel çerçevesine uyulması ve konu dışına çıkılmaması şartıyla, farklı başlıklarda da bildiri sunulabilir. 

SEMPOZYUM ALT BAŞLIKLARI

Egemenlik ve Temsil Kavramları

 • Siyasal açıdan egemenlik ve temsil kavramları (Farklı ülke örnekleri)
 • Tarihsel açıdan egemenlik ve temsil kavramları (Farklı ülke örnekleri)
 • Hukuki açıdan egemenlik ve temsil kavramları (Farklı ülke örnekleri)

Seçim Sistemleri ve Demokrasi

 • Millet Meclisi Yapısı, Faaliyetleri, Tartışmalar
 • Siyasal Partiler (Tek Parti ve Çok Parti Dönemleri)

Temsil, Parlamenter Davranış ve Demokrasi

 • Türkiye’de siyasal partiler ve demokrasi tarihindeki yeri
 • Parti içi demokrasi
 • Liderler
 • Karşılaştırmalı temsil organları,
 • Parlamento, soru önergeleri
 • Parlamenter davranış
 • Parti değiştirme ve temsil
 • Parti sistemleri
 • Avrupa Parlamentosu,
 • Karşılaştırmalı yasama faaliyetleri
 • Azınlıkların Temsili
 • Küresel çağda egemenlik ve temsil
 • Dijital çağda egemenlik ve temsil
 • Postmodern dönemlerde egemenlik ve temsil
 • Başkanlık sistemi ve egemenlik kavramı
 • Uluslararası kuruluşlar ve milli egemenlik

Türkiye’de Parlamento Tarihi

 • Türk devlet geleneğinde temsil, meclis ve şura geleneği
 • Türk Parlamento Geleneğinde Osmanlı Tecrübesi
 • Milli Mücadelede Büyük Millet Meclisinin Rolü
 • Anayasal geleneğimizde TBMM’nin görev ve işlevleri
 • Türk demokrasi geleneğinde TBMM’nin rolü

 

SEMPOZYUMA BAŞVURU KOŞULLARI

Başvuru ve Özet

Bildirinin daha önce bir yerde sunulmamış veya yayımlanmamış olması gerekmektedir. Kongreye Türkçe ve İngilizce bildiriler kabul edilecektir. Sempozyumda sunumlar 20 dakika ile sınırlandırılmıştır.

Sempozyum Tarihi: 4-5-6 ARALIK
 

Sempozyum Yeri

‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Açılışının 100. Yılında ‘Milli Egemenlik Ve Temsil’ Uluslararası Sempozyumu’ Ankara’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleşecektir.

Önemli Notlar

 • Kimler Katılabilir: Konuyla ilgili farklı disiplinlerden bilim insanlarına ve konuyla ilgili öğrenci, gazeteci, siyasetçi , bürokrat ve diğer dinleyicilere açıktır.
 • Katılım Ücreti: Kongre’ye katılım ücretsizdir.  
 • Ulaşım ve Konaklama: Bildirisi kabul edilen ve bildiri sunacak akademisyen ve araştırmacıların konaklamaları Sempozyum organizesince karşılanacaktır. Diğer katılımcıların ulaşım ve konaklama ücretleri kendileri tarafından karşılanacaktır. Sempozyumla ilgili diğer detaylar ve Konaklama ve ulaşıma yönelik seçenekler daha sonraki bir tarihte kongrenin internet sitesinde ilan edilecektir.